Algemene voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij BBM goederen en/of dienste van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert zijn de DNR 2005 (De Nieuwe Regeling 2005), alsmede deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij onderlinge strijdigheid gaan de Algemene Voorwaarden voor de DNR.

2. Artikel 11 DNR: VERPLICHTINGEN BBM
In aanvulling op artikel 11 DNR geldt het volgende:

 • De verplichting van BBM om de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3. Artikel 12 DNR: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
In aanvulling op artikel 12 DNR geldt het volgende:

 • Behoudens voorafgaande toestemming van BBM, geldt de geheimhoudingsplicht jegens derden genoemd in lid 1 tevens ten aanzien van de aanpak, werkwijzen en materialen van BBM welke bij opdrachtgever bekend en/of in het bezit zijn.
 • Opdrachtgever garandeert dat de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
 • Indien zulks door BBM gewenst, stelt opdrachtgever aan BBM kosteloos (verwarmde) werkruimte beschikbaar op locatie van opdrachtgever met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of internetaansluiting.
 • Opdrachtgever zal BBM vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van BBM daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 • Opdrachtgever zal BBM en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door BBM en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.
 • De in lid 6 genoemde termijn bedraagt te allen tijde 1 jaar.

4. Artikel 15 DNR: OMVANG SCHADEVERGOEDING

 • De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten, en indien de opdracht een langere looptijd heeft dan zes maanden is het bedrag gelijk aan het in de laatste zes maanden, voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit of omstandigheid, verschuldigde honorarium van de adviseur.
 • Artikel 15 lid 2 is niet van toepassing.

5. Artikel 24-32 DNR: OPZEGGING VAN DE OPDRACHT

 • In aanvulling op artikel 25 DNR geldt dat overmacht alleen dan een grond vormt voor opzegging indien de overmachtssituatie minimaal 3 maanden heeft geduurd.
 • Artikel 28 lid 2 DNR is niet van toepassing.

6. Artikel 45 DNR: EIGENDOMS – EN AUTEURSRECHT

 • Het gebruik als bedoeld in artikel 45 DNR is beperkt tot gebruik uitsluitend binnen de eigen organisatie, tenzij voorafgaand toestemming is verleend door BBM voor ander gebruik.

7. Artikel 49-56 DNR: FINANCIËLE BEPALINGEN

 • Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, worden de uitgevoerde werkzaamheden van BBM op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • BBM heeft het recht op voorschotbasis te factureren. De voorschotnota’s worden met de tussentijdse declaraties verrekend.
 • Tussentijdse veranderingen die BBM noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.
 • In afwijking op artikel 56 lid 1 DNR geldt dat in geval van leveringen van producten bij of direct na levering daarvan een factuur wordt verzonden.
 • In aanvulling op artikel 56 DNR geldt dat de kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen afzonderlijk in rekening gebracht worden aan opdrachtgever.
 • De kosten van derden die BBM ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging nota’s.
 • In afwijking op artikel 56 lid 4 bedraagt de betalingstermijn 14 dagen.
 • Onder wettelijke rente als bedoeld in artikel 56 lid 6 DNR dient de wettelijke handelsrente te worden begrepen, tenzij de opdrachtgever een consument is.